Ontspan optimaal

Houd balans

Privacyverklaring

Aequilibrium Praktijk voor Wellnessmassage

Aequilibrium Praktijk voor Wellness Massage (Aequilibrium Massage) is een handelsnaam van AB Interimdiensten, gevestigd aan Westkade 39, 3221 AV te Hellevoetsluis, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 71199535 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens
Aequilibrium Massage, Westkade 39, 3221 AV te Hellevoetsluis 06 283 98 984 

Agaath Boon-Klok is de Functionaris Gegevensbescherming van Aequilibrium Massage. Zij is te bereiken via info@aequilibriummassage.nl 


Persoonsgegevens die wij verwerken 
Aequilibrium Massage kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van het Aequilibrium Massage en doordat u door middel van het contactformulier op de website uw gegevens aan Aequilibrium Massage verstrekt. Ook kunt u gegevens aan ons verstrekken via het intake/anamneseformulier en telefonisch. Afhankelijk van de diensten die u bij Aequilibrium Massage afneemt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken: 

●  Voor- en achternaam 
●  Geboortedatum 
●  Geslacht 
●  E-mailadres 
●  Telefoonnummer 
●  Adresgegevens 
●  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door u op deze website te registreren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Aequilibrium Massage verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
●  Het aanleggen van een cliëntendossier om u te kunnen voorzien van onze diensten 
●  Het afhandelen van uw betaling 
●  U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
●  Aequilibrium Massage verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens expliciet niet
●  Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. Als wij met andere zorgverleners moeten communiceren over uw situatie, is ons enige doel het verbeteren van uw conditie. U dient hiervoor expliciet en separaat toestemming te geven. 
●  Uw gegevens worden niet gebruikt voor nieuwsbrieven of mailings. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Aequilibrium Massage verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
●  privé situatie/ sociaal leven 
●  gezondheid 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Aequilibrium Massage heeft als doel het algemeen welbevinden van de cliënt te verhogen. Dit doet zij op basis van een totaal van de mens (holistisch denkbeeld). De via intake gevraagde informatie is benodigd voor: 
●  verwerking om de vitale belangen te beschermen 
●  beeldvorming over de cliënt 
●  beoordelen van behandel bevoegdheid van de behandelaar (contra-indicaties) 
U geeft voor de verwerking van deze gegevens expliciet toestemming. 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens expliciet niet:
●  Verkoop of verstrekking aan derden 

Geautomatiseerde besluitvorming
Aequilibrium Massage neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Aequilibrium Massage) tussen zit. De website van Aequilibrium Massage maakt wel gebruik van google analytics. Het delen van informatie is daarbij uitgezet en er een verwerkingsovereenkomst met google analytics. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Aequilibrium Massage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) NAW gegevens >7 jaar > t.b.v. administratie belastingdienst. Overige gegevens > 5 jaar > wettelijke bewaartermijn cliëntendossier.

Delen van persoonsgegevens met derden
Aequilibrium Massage verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Aequilibrium Massage gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. De website van Aequilibrium Massage maakt wel gebruik van google analytics. Het delen van informatie is daarbij uitgezet en er een verwerkingsovereenkomst met google analytics. 

Social media
Belangrijke informatie en nieuwtjes zijn terug te vinden op onze social media kanalen. Op de contactpagina op onze website zijn buttons naar deze platforms geplaatst. Lees de privacy verklaringen van deze platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Wij maken gebruik van de volgende social media kanalen: 
●  Facebook 
●  LinkedIn 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aequilibrium Massage en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar agaathboon@gmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Aequilibrium Massage wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Aequilibrium Massage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@aequilibriummassage.nl